Contact Us

Location: NYU Shanghai, 1555 Century Avenue, Pudongxin District, Shanghai 200122,

Contact person: Lin Hong, lin.hong@nyu.edu